Strony

2018-02-14

How to make mock to void methods with Mockito

Mock not void method:
Mockito.when(jsonResponseValidator.validate(any(DefaultResponse.class))).thenCallRealMethod()
Mock void method:
Mockito.doCallRealMethod().when(jsonResponseValidator).validate(any(DefaultResponse.class));
You can use any of the doReturn(), doThrow(), doAnswer(),doNothing(), doCallRealMethod() family of methods. source: Mockito API

2017-10-06

JavaEE - wyświetlenie całego URI za pomocą UriInfo

UriInfo (za pomocą którego jest możliwe wyciągnięcie całego URI) można wstrzyknąć za pomocą adnotacji @Context jako pole klasy:
package pl.marceen.test.boundary;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import javax.ejb.Stateless;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.core.Context;
import javax.ws.rs.core.UriInfo;

@Stateless
@Path("test")
public class TestRestReceiver {
  private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TestRestReceiver.class);

  @Context
  private UriInfo uriInfo;

  @GET
  @Path("logStatus")
  public String logStatus() {
    logger.info("Path: {}", uriInfo.getAbsolutePath());

    return "OK";
  }
}
Można wstrzyknąć UriInfo również jako atrybut metody:
package pl.marceen.test.boundary;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import javax.ejb.Stateless;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.core.Context;
import javax.ws.rs.core.UriInfo;

@Stateless
@Path("test")
public class TestRestReceiver {
  private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TestRestReceiver.class);

  @GET
  @Path("logStatus")
  public String logStatus(@Context UriInfo uriInfo) {
    logger.info("Path: {}", uriInfo.getAbsolutePath());

    return "OK";
  }
}

2017-01-16

Centos6 - add and remove User

Add User

sudo adduser newuser
sudo passwd newuser

Delete User

sudo userdel -r newuser
You can add the flag “-r” to the command if you would like to simultaneously remove the users’s home directory and files.

2017-01-11

EntityManager - find list of objects with handled NoResultException

public List findAllElements(Task task) {
    logger.info("Try to find elements - task: {}", task.getId());

    try {
      return em.createNamedQuery(Element.FIND_ALL_BY_TASK, Element.class)
          .setParameter("task", task)
          .getResultList();
    } catch (NoResultException e) {
      logger.info(ELEMENT_NOT_FOUND_MSG);

      return Collections.emptyList();
    }
}

2016-12-29

Testy logów z log4j

Tworzymy klasę w /src/test/java/pakiet
import org.apache.log4j.AppenderSkeleton;
import org.apache.log4j.Level;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.apache.log4j.spi.LoggingEvent;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class LogsHistorySaver extends AppenderSkeleton {
  private List logs;

  public void setUp() {
    logs = new ArrayList<>();
    Logger.getRootLogger().addAppender(this);
  }

  public void tearDown() {
    Logger.getRootLogger().removeAppender(this);
  }

  public List getLogs() {
    return logs;
  }

  @Override
  protected void append(LoggingEvent event) {
    logs.add(new Event(event.getLevel(), String.valueOf(event.getMessage())));
  }

  @Override
  public void close() {

  }

  @Override
  public boolean requiresLayout() {
    return false;
  }

  public class Event {
    private Level level;
    private String message;

    Event(Level level, String message) {
      this.level = level;
      this.message = message;
    }

    public Level getLevel() {
      return level;
    }

    public String getMessage() {
      return message;
    }

    @Override
    public String toString() {
      final StringBuilder sb = new StringBuilder("Event{");
      sb.append("level=").append(level);
      sb.append(", message='").append(message).append('\'');
      sb.append('}');
      return sb.toString();
    }
  }
}
I korzystamy w niej w teście w spoób następujący:
public class KaboomTest {

  private Kaboom sut;

  private LogsHistorySaver logsHistorySaver = new LogsHistorySaver();

  @Before
  public void setUp() throws Exception {
    logsHistorySaver.setUp();
  }

  @Test
  public void log() throws Exception {
    //when
    sut.build();

    //then
    List logs = logsHistorySaver.getLogs();

    assertThat(logs.size()).isEqualTo(3);
    assertThat(logs.get(0).getLevel()).isEqualTo(Level.INFO);
    assertThat(logs.get(0).getMessage()).isEqualTo("First log");
    assertThat(logs.get(1).getLevel()).isEqualTo(Level.INFO);
    assertThat(logs.get(1).getMessage()).isEqualTo("Second log");
    assertThat(logs.get(2).getLevel()).isEqualTo(Level.INFO);
    assertThat(logs.get(2).getMessage()).isEqualTo("Third log");
  }
}

2016-12-28

Mockito - mock final class

Mockito w wersji 2.4.2 umożliwia mockowanie finalnych klas (oraz metod).

Wystarczy dodać plik
src/test/resources/mockito-extensions/org.mockito.plugins.MockMaker
zawierający jedną linię tekstu:
mock-maker-inline
Maven dependency:

  org.mockito
  mockito-core
  2.4.2