2013-12-13

[js] Zabezpieczenie przed ponownym wczytaniem skryptu

Jeśli chcemy tylko raz wczytać dany skrypt JavaScript wystarczy mały zabieg:
 if(typeof wczytano_skrypt === "undefined"){
 $(".szczegoly_uprawnienia").on({
  click: function(){
  console.log("kaboooom!");
  }
 });
 wczytano_skrypt = true;
 }

2013-12-05

[git] Cofanie niezatwierdzonych zmian

W przypadku zmian jeszcze nie zatwierdzonych sprawa jest prosta. Poniżej przedstawiam przykład, w którym przez przypadek usunąłem katalog config wraz z zawartymi w nim plikami *.yml. Po wpisaniu git status otrzymałem coś taki wynik:
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add/rm [file]..." to update what will be committed)
#  (use "git checkout -- [file]..." to discard changes in working directory)
#
# deleted:  app/config/config.yml
# deleted:  app/config/config_dev.yml
# deleted:  app/config/config_prod.yml
# deleted:  app/config/config_test.yml
# deleted:  app/config/parameters.yml
# deleted:  app/config/parameters.yml.dist
# deleted:  app/config/routing.yml
# deleted:  app/config/routing_dev.yml
# deleted:  app/config/security.yml
#

Aby cofnąć niezatwierdzone zmiany wystarczy wpisać w konsoli:

git checkout -- app/config/*

2013-10-31

[jQuery] Funkcja .live() w jQuery 1.9+

Od wersji 1.9 jQuery nie znajdziesz już funkcji .live() - jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz jej w dalszym ciągu pomoże Ci w tym ten oto fragment kodu:
jQuery.fn.extend({
live: function( types, data, fn ) {
     if( window.console && console.warn ) {
      console.warn( "jQuery.live is deprecated. Use jQuery.on instead." );
     }

     jQuery( this.context ).on( types, this.selector, data, fn );
     return this;
    }
});

źródło: http://stackoverflow.com/questions/8021436/turning-live-into-on-in-jquery

2013-10-25

NetBeans 7.4 i Rectangular Edit Tools

Nowa wersja NetBeans'a (7.4) ma konflikt z pluginem Rectangular Edit Tools. Środowisko wiesza się po kliknięciu w oknie Search Result. Aby rozwiązać ten problem wystarczy dezaktywować wspomniany plugin.

źródło: https://netbeans.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=237529

2013-07-26

Instalacja statystyk Awstats pod Ubuntu

Instalacja i konfiguracja statystyk z Apache'a na przykładzie strony twoja_domena.pl

Instalacja:
sudo apt-get install awstats
opcjonalnie również:
apt-get install libnet-ip-perl
apt-get install libgeo-ipfree-perl

Utworzenie pliku konfiguracyjnego:
sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.twoja_domena.pl.conf

Edycja pliku konfiguracyjnego:
# apache2
LogFile="/var/log/apache2/access.twoja_domena.log"

# domain name
SiteDomain="twoja_domena.pl"
HostAliases="localhost 127.0.0.1 twoja_domena.pl"

LogFormat=1
opcjonalnie można aktywować pluginy:
LoadPlugin="tooltips"
LoadPlugin="geoipfree"

Odpalamy pierwszy raz statystyki:
sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=twoja_domena.pl -update

Po jakimś czasie (może nawet kilku minutach) powinno się pojawić coś w tym stylu:
Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.twoja_domena.pl.conf" by AWStats version 7.0 (build 1.971)
From data in log file "/var/log/apache2/access.twoja_domena.log"...
Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
Searching new records from beginning of log file...
Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...
Jumped lines in file: 0
Parsed lines in file: 2075
 Found 0 dropped records,
 Found 0 comments,
 Found 0 blank records,
 Found 54 corrupted records,
 Found 0 old records,
 Found 2021 new qualified records.

W katalogu /etc/apache2/sites-available/ w którym znajduje się konfiguracja apache'a danej strony (u mnie jest to /etc/apache2/sites-available/twoja_domena_pl) należy dodać:
Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
Alias /awstatsicons/ "/usr/share/awstats/icon/"
Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

Na koniec robimy restart Apache'a:
/etc/init.d/apache2 restart

oraz dodajemy generowanie statystyk do Crontaba:
0 */3 * * * /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=twoja_domena.pl -update > /dev/null

Jeśli chcemy zrestartować awstatsa:
sudo su - root
cd /var/lib/awstats
rm *
logout

źródło:
- http://jeromejaglale.com/doc/ubuntu/awstats
- https://help.ubuntu.com/community/AWStats

2013-05-14

[psql] Usunięcie postgresql i apache z autostartu

W przypadku Debiana / Ubuntu / Minta wystarczy użyć polecenia update-rc.d:

PostgreSQL:

sudo update-rc.d -f postgresql remove 
 Removing any system startup links for /etc/init.d/postgresql ...
  /etc/rc0.d/K21postgresql
  /etc/rc1.d/K21postgresql
  /etc/rc2.d/S19postgresql
  /etc/rc3.d/S19postgresql
  /etc/rc4.d/S19postgresql
  /etc/rc5.d/S19postgresql
  /etc/rc6.d/K21postgresql

Apache:

sudo update-rc.d -f apache2 remove
 Removing any system startup links for /etc/init.d/apache2 ...
  /etc/rc0.d/K09apache2
  /etc/rc1.d/K09apache2
  /etc/rc2.d/S91apache2
  /etc/rc3.d/S91apache2
  /etc/rc4.d/S91apache2
  /etc/rc5.d/S91apache2
  /etc/rc6.d/K09apache2

W przypadku potrzeby skorzystania z PostgreSql'a czy Apache'a wystarczy odpalić go ręcznie z konsoli:
sudo /etc/init.d/postgresql start
sudo /etc/init.d/apache2 start

2013-03-15

[psql] Import danych w formacie csv do tabeli w bazie danych

Istnieje możliwość szybkiego importu danych z pliku CSV bezpośrednio do tabeli w bazie danych. Poniżej przedstawiam prosty przykład jak tego dokonać:
drop table tabela_testowa;
create table tabela_testowa(
kod VARCHAR(10),
akronim VARCHAR(32),
nazw VARCHAR(128)
);
copy tabela_testowa (kod,akronim,nazw) from stdin with csv delimiter as ';' quote '"';
"0101";"KŘBENHAVNS";"KŘBENHAVNS KOMMUNE"
"AD76";"DSA";"DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLŘSHEDSKASSE"
\.
Warto zwrócić uwagę na delimiter i quote. Więcej informacji na temat kopiowania można znaleźć w dokumentacji PostgreSQL'a. :)

2013-02-24

[kohana][php] Upgrade z wersji 3.1 do 3.3

Oczywiście jak to przy zmianie wersji frameworka kohana (po dłuższym czasie) jest niezła zabawa z dostosowaniem aplikacji. Zmian jest sporo - poniżej przedstawiam te, które udało mi się zarejestrować szybko przerabiając swoją własną stronkę, która wcześniej stała na wersji 3.1:

Zmiana wielkości liter


Zmienia się wielkość liter katalogów i plików w aplikacji. Na przykład zamiast
application/classes/model/flickr.php
musi być
application/classes/Model/Flickr.php

Brak modułu kohana_cache


Jeśli ktoś używał odpalał ten moduł w bootstrap.php to musi z tego zrezygnować.

Cookie salt


Należy w bootstrap.php (np po i18n) wpisać coś takiego:
Cookie::$salt = 'Your-Salt-Goes-Here';
źródło: http://forum.kohanaframework.org/discussion/8873/cookie-salt-problem/p1

Konfiguracja MySQL


Trzeba zmienić w pliku konfiguracyjnym 'type' z 'mysql' na 'MySQL'.
źródło: http://stackoverflow.com/questions/13043412/error-when-using-auth-with-orm-driver-kohana-3-3-0

Odczyt danych z pliku konfiguracyjnego


Przestaje istnieć - teraz zamiast dawnego:
$config = Kohana::config('nazwa_pliku_konfiguracyjnego');
plik konfiguracyjny odpalamy następująco:
$config = Kohana::$config->load('nazwa_pliku_konfiguracyjnego');

Main request


Wygląda teraz mniej więcej tak u mnie:
$request = Request::factory();
$response = $request->execute()->send_headers(TRUE);

if($response->body()){
  $total = array(
    '{memory_usage}' => number_format((memory_get_peak_usage() - KOHANA_START_MEMORY) / 1024, 2).'KB',
    '{execution_time}' => number_format(microtime(TRUE) - KOHANA_START_TIME, 2).' s.'
  );
  
  echo $response->body(strtr((string) $response, $total));
}

Redirect


Zamiast:
$this->request->redirect(Url::base(FALSE, FALSE).'start');
mamy teraz:
$this->redirect(URL::base(FALSE, FALSE) . 'start');
źródło: http://stackoverflow.com/questions/13088601/kohana-errorexception-fatal-error-call-to-undefined-method-requestredirec

Query builder


Zamiast:
$count = $q_count->select('count("*") AS ilosc')->group_by('tytul','tresc')->execute()->get('ilosc');
mamy teraz:
$count = $q_count->select(array(DB::expr('COUNT(*)'),'ilosc'))->group_by('tytul','tresc')->execute()->get('ilosc');
źródło: http://kohanaframework.org/3.3/guide/database/query/builder

Parametry funkcji action


Zamiast:
public function action_index($kod=''){}
mamy teraz:
public function action_index(){ $kod = $this->request->param('kod'); }

To tyle w mocno telegraficznym skrócie... wg mnie są to dobre zmiany! :)

Więcej informacji: http://kohanaframework.org/3.3/guide/kohana/upgradingguide/kohana/upgrading

2013-02-20

[js][jquery] Mały przykład regular expression

Wykonanie "if'ka" jedynie w przypadku wpisania do html'owego inputa (o id badane_pole) numeru zgodnie z formatem:

OW/EEE/RR/NNNNN

gdzie:
OW - dwie cyfry
EEE - trzy cyfry lub duże litery
RR - dwie cyfry
NNNNN - pięć cyfr

var rege = /^([0-9]{2})+\/([A-Z0-9]{3})+\/([0-9]{2})+\/([0-9]{5})$/;
if(rege.test($("#badane_pole"))){
  //gogogo!
}

2013-02-17

[psql][mysql] Kilka różnic między MySql'em a PostgreSql'em

Po dłuuugiej przerwie usiadłem przed bazą MySQL'a i próbuję jakoś ją ogarnąć. Ostatnio stykam się głównie z PostgreSQL'em i nabrałem już kilka nawyków, które nie do końca się sprawdzają przy MySQL'u. Jest między tymi bazami kilka różnic w obsłudze i postaram się je w tym wpisie zbierać i przedstawić.
Odwykłem od nakładek typu phpMyAdmin - wszystkie zapytania i modyfikacje wykonuję w postgresie z konsoli i jest mi z tym dobrze. :) Spróbuję tak samo działać w MySQl'u.

Już na starcie niestety uderzył mnie w MySQL'u brak "podpowiadania" poleceń po wciśnięciu Tab - to jakaś masakra (EDIT: okazuje się że podpowiada jak się pisze dużymi literami). Nie podpowiada też ścieżki do pliku, który chciałbym na przykład wczytać...

Oto kilka różnic, które dostrzegłem po kilku chwilach:

Tworzenie nowej bazy danych


W PostgreSQL i w MySQL wygląda to tak samo:
CREATE DATABASE nazwa_bazy;

W postgresie można utowrzyć nową bazę jeszcze nie będąc w psql:
createdb -U nazwa_usera nazwa_bazy

W mysql pewnie też można ale ja tego póki co nie odkryłem... :)

Wejście do bazy danych


psql:
psql -W -U nazwa_usera nazwa_bazy

mysql:
mysql -u nazwa_usera -p -D nazwa_bazy

Wczytanie kodu SQL z pliku


psql:
$ psql -U nazwa_usera nazwa_bazy -f /var/www/projekt/sql/0001.sql

lub
\i /var/www/projekt/sql/0001.sql


mysql:
$ mysql -u nazwa_usera -p nazwa_bazy < /var/www/projekt/sql/0001.sql
lub
\. /var/www/projekt/sql/0001.sql
Wielkich różnic tutaj nie ma - oprócz wyżej wspomnianego braku podpowiadania...

Wyświetlenie baz danych

psql:
select datname from pg_database;
mysql:
show databases;

Wyświetlenie tabel bazy danych

psql:
\dt
mysql:
show tables;

Wyświetlenie szczegółów tabeli

psql:
\d nazwa_tabeli
mysql:
describe nazwa_tabeli;

Modyfikacja kolumny tabeli

psql:
ALTER TABLE t1 ALTER COLUMN test TYPE VARCHAR(255);
mysql:
ALTER TABLE t1 MODIFY test VARCHAR(255);Jest na pewno jeszcze pół miliona więcej różnic - jak coś zauważę to dodam do listy.

2013-01-10

[psql] Wyciągnięcie id z inserta i wykorzystanie go w innym insercie

Tym razem problem SQL'owy. Miałem dziś potrzebę stworzenia zapytania, które rozpisze dane z pewnej tabeli do dwóch powiązanych ze sobą tabel. Potrzebowałem w tym celu id zapisywanej pozycji aby móc ją wykorzystać w innym insercie. Tutaj z pomocą przyszła mi możliwość utworzenia w PostgreSQL funkcji oraz triggerów. Jako pierwsze stworzyłem funkcję insert_po_insercie() za pomocą której dokonuję operacji na tej drugiej tabeli (posiadając już id):
create function insert_po_insercie()
 returns trigger
as $$
begin
 insert into table_02 (ido, idm, komentarz, idp, idupr, iddest) values ('0', '0', 'testowy komentarz', new.idp, (select id from upr where kod='ewus'), new.id);
 return new;
end;
$$ language plpgsql;
Później stworzyłem triggera insert_po_insercie, który wygląda tak:
create trigger insert_po_insercie
 after insert on table_01
for each row
execute procedure insert_po_insercie();
Widać tutaj, że po insercie do tabeli table_01 wywoływana jest funkcja insert_po_insercie(). Mając już tak funkcję i triggera można wykonać inserty do tabeli table_01:
INSERT INTO table_01 (id_operacji, data_czas_operacji, idp) SELECT id_operacji, data_czas_operacji, idp FROM guilty_table;
W funkcji przy tworzeniu inserta skorzystałem z świeżo utworzonego id (new.id) oraz przy okazji idp (new.idp), które również było mi potrzebne. Można w ten sposób pobierać dowolną kolumnę z tabeli źródłowej. Funkcja poza pokazanym na przykładzie insertem może robić wiele innych czynności. Na przykład po insercie można umieścić update do jeszcze innej tabeli, w której z kolei skorzystamy z id nowoutowrzonego inserta:
create function insert_po_insercie()
 returns trigger
as $$
begin
 insert into table_02 (ido, idm, komentarz, idp, idupr, iddest) values ('0', '0', 'testowy komentarz', new.idp, (select id from upr where kod='ewus'), new.id);
 update table_03 set idx=currval('table_02_id_seq'::regclass) where id=new.id;
 return new;
end;
$$ language plpgsql;
Całość wygląda zatem tak:
create function insert_po_insercie()
 returns trigger
as $$
begin
 insert into table_02 (ido, idm, komentarz, idp, idupr, iddest) values ('0', '0', 'testowy komentarz', new.idp, (select id from upr where kod='ewus'), new.id);
 update table_03 set idx=currval('table_02_id_seq'::regclass) where id=new.id;
 return new;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger insert_po_insercie
 after insert on table_01
for each row
execute procedure insert_po_insercie();

INSERT INTO table_01 (id_operacji, data_czas_operacji, idp) SELECT id_operacji, data_czas_operacji, idp FROM guilty_table;
Pozdrawiam!