2016-12-30

Convert public certificate to Base64

String base64Encoded = Base64.encodeToString(pubkey.getEncoded(), Base64.DEFAULT).
  replaceAll("\n", "");

2016-12-29

Testy logów z log4j

Tworzymy klasę w /src/test/java/pakiet
import org.apache.log4j.AppenderSkeleton;
import org.apache.log4j.Level;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.apache.log4j.spi.LoggingEvent;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class LogsHistorySaver extends AppenderSkeleton {
  private List logs;

  public void setUp() {
    logs = new ArrayList<>();
    Logger.getRootLogger().addAppender(this);
  }

  public void tearDown() {
    Logger.getRootLogger().removeAppender(this);
  }

  public List getLogs() {
    return logs;
  }

  @Override
  protected void append(LoggingEvent event) {
    logs.add(new Event(event.getLevel(), String.valueOf(event.getMessage())));
  }

  @Override
  public void close() {

  }

  @Override
  public boolean requiresLayout() {
    return false;
  }

  public class Event {
    private Level level;
    private String message;

    Event(Level level, String message) {
      this.level = level;
      this.message = message;
    }

    public Level getLevel() {
      return level;
    }

    public String getMessage() {
      return message;
    }

    @Override
    public String toString() {
      final StringBuilder sb = new StringBuilder("Event{");
      sb.append("level=").append(level);
      sb.append(", message='").append(message).append('\'');
      sb.append('}');
      return sb.toString();
    }
  }
}
I korzystamy w niej w teście w spoób następujący:
public class KaboomTest {

  private Kaboom sut;

  private LogsHistorySaver logsHistorySaver = new LogsHistorySaver();

  @Before
  public void setUp() throws Exception {
    logsHistorySaver.setUp();
  }

  @Test
  public void log() throws Exception {
    //when
    sut.build();

    //then
    List logs = logsHistorySaver.getLogs();

    assertThat(logs.size()).isEqualTo(3);
    assertThat(logs.get(0).getLevel()).isEqualTo(Level.INFO);
    assertThat(logs.get(0).getMessage()).isEqualTo("First log");
    assertThat(logs.get(1).getLevel()).isEqualTo(Level.INFO);
    assertThat(logs.get(1).getMessage()).isEqualTo("Second log");
    assertThat(logs.get(2).getLevel()).isEqualTo(Level.INFO);
    assertThat(logs.get(2).getMessage()).isEqualTo("Third log");
  }
}

2016-12-28

Mockito - mock final class

Mockito w wersji 2.4.2 umożliwia mockowanie finalnych klas (oraz metod).

Wystarczy dodać plik
src/test/resources/mockito-extensions/org.mockito.plugins.MockMaker
zawierający jedną linię tekstu:
mock-maker-inline
Maven dependency:

  org.mockito
  mockito-core
  2.4.2

Stream zamiast forEach

Bez użycia streama (trzeba definiować listę obiektów):
private List buildTransactions(AccountNumber accountNumber) {
  List transactions = new ArrayList<>();
  accountNumber
    .getAccountHistoryList()
    .forEach(accountHistory -> transactions.add(transactionBuilder.build(accountHistory)));

  return transactions;
}
Używając streama możemy tworzenie listy obiektów pominąć:
private List buildTransactions(AccountNumber accountNumber) {
  return accountNumber
    .getAccountHistoryList()
    .stream()
    .map(accountHistory -> transactionBuilder.build(accountHistory))
    .collect(Collectors.toList());
}
Update: Można jeszcze bardziej elegancko:
private List buildTransactions(AccountNumber accountNumber) {
  return accountNumber
    .getAccountHistoryList()
    .stream()
    .map(transactionBuilder::build)
    .collect(Collectors.toList());
}

Optional.ofNullable().orElseThrow()

Przykład wykorzystania klasy Optional dostępnej od Java 8.

Bez Optionala
public void test(Task task) throws VerificationException {
  if (task.getCustomer() == null) {
    logger.error(CUSTOMER_NOT_FOUND);
    throw BmVerificationException.badRequest(CUSTOMER_NOT_FOUND);
  }
}
Z Optionalem
public void test(Task task) throws VerificationException {
  Optional.ofNullable(task.getCustomer()).orElseThrow(this::getException);
}

private VerificationException getException() {
  logger.error(CUSTOMER_NOT_FOUND);
  return VerificationException.badRequest(CUSTOMER_NOT_FOUND);
}

2016-12-27

AssertJ - assertThatExceptionOfType

Przykład alternatywnego testowania wyjątku - assertThatExceptionOfType
public class FooTest {

  @Rule
  public MockitoRule mockitoRule = MockitoJUnit.rule();

  @Mock
  private Validator validator;

  @InjectMocks
  private Foo sut;

  private HistoryRequest historyRequest;

  @Before
  public void setUp() throws Exception {
    historyRequest = new HistoryRequest();
  }

  @Test
  public void getHistoryThrowsExceptionDueToAccessDenied() throws Exception {
    when(validator.validate(historyRequest)).thenReturn(new Client());

    assertThatExceptionOfType(BloggerException.class)
        .isThrownBy(() -> sut.getHistory(historyRequest))
        .withMessage("Access denied");
  }
}

2016-12-20

GSON - ignorowanie pól przy pomocy własnej adnotacji

Tworzymy własną adnotację:

import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.FIELD)
public @interface Exclude {
}

Klasę implementującą ExclusionStrategy:

import com.google.gson.ExclusionStrategy;
import com.google.gson.FieldAttributes;

public class AnnotationExclusionStrategy implements ExclusionStrategy {

  @Override
  public boolean shouldSkipField(FieldAttributes f) {
    return f.getAnnotation(Exclude.class) != null;
  }

  @Override
  public boolean shouldSkipClass(Class clazz) {
    return false;
  }
}

Wykorzystujemy utworzoną adnotację w POJO:

public abstract class ExampleRequest {

  protected Long requestTime;
  protected String clientCode;
  @Exclude
  protected String hash;
}

Budujemy gsona np w taki sposób:

public class TestFacade {
  private static final Gson GSON;

  static {
    JsonDeserializer longToDateAdapter = (json, typeOfT, context) -> new Date(json.getAsJsonPrimitive().getAsLong());
    GSON = new GsonBuilder()
        .setDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ")
        .registerTypeAdapter(Date.class, longToDateAdapter)
        .setExclusionStrategies(new AnnotationExclusionStrategy())
        .create();
  }
}
Najważniejsza w tym przykładzie jest metoda setExclusionStrategies(new AnnotationExclusionStrategy()) dzięki której cała magia działa. źródło: http://stackoverflow.com/a/27986860/767529