2013-01-10

[psql] Wyciągnięcie id z inserta i wykorzystanie go w innym insercie

Tym razem problem SQL'owy. Miałem dziś potrzebę stworzenia zapytania, które rozpisze dane z pewnej tabeli do dwóch powiązanych ze sobą tabel. Potrzebowałem w tym celu id zapisywanej pozycji aby móc ją wykorzystać w innym insercie. Tutaj z pomocą przyszła mi możliwość utworzenia w PostgreSQL funkcji oraz triggerów. Jako pierwsze stworzyłem funkcję insert_po_insercie() za pomocą której dokonuję operacji na tej drugiej tabeli (posiadając już id):
create function insert_po_insercie()
 returns trigger
as $$
begin
 insert into table_02 (ido, idm, komentarz, idp, idupr, iddest) values ('0', '0', 'testowy komentarz', new.idp, (select id from upr where kod='ewus'), new.id);
 return new;
end;
$$ language plpgsql;
Później stworzyłem triggera insert_po_insercie, który wygląda tak:
create trigger insert_po_insercie
 after insert on table_01
for each row
execute procedure insert_po_insercie();
Widać tutaj, że po insercie do tabeli table_01 wywoływana jest funkcja insert_po_insercie(). Mając już tak funkcję i triggera można wykonać inserty do tabeli table_01:
INSERT INTO table_01 (id_operacji, data_czas_operacji, idp) SELECT id_operacji, data_czas_operacji, idp FROM guilty_table;
W funkcji przy tworzeniu inserta skorzystałem z świeżo utworzonego id (new.id) oraz przy okazji idp (new.idp), które również było mi potrzebne. Można w ten sposób pobierać dowolną kolumnę z tabeli źródłowej. Funkcja poza pokazanym na przykładzie insertem może robić wiele innych czynności. Na przykład po insercie można umieścić update do jeszcze innej tabeli, w której z kolei skorzystamy z id nowoutowrzonego inserta:
create function insert_po_insercie()
 returns trigger
as $$
begin
 insert into table_02 (ido, idm, komentarz, idp, idupr, iddest) values ('0', '0', 'testowy komentarz', new.idp, (select id from upr where kod='ewus'), new.id);
 update table_03 set idx=currval('table_02_id_seq'::regclass) where id=new.id;
 return new;
end;
$$ language plpgsql;
Całość wygląda zatem tak:
create function insert_po_insercie()
 returns trigger
as $$
begin
 insert into table_02 (ido, idm, komentarz, idp, idupr, iddest) values ('0', '0', 'testowy komentarz', new.idp, (select id from upr where kod='ewus'), new.id);
 update table_03 set idx=currval('table_02_id_seq'::regclass) where id=new.id;
 return new;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger insert_po_insercie
 after insert on table_01
for each row
execute procedure insert_po_insercie();

INSERT INTO table_01 (id_operacji, data_czas_operacji, idp) SELECT id_operacji, data_czas_operacji, idp FROM guilty_table;
Pozdrawiam!